کمترین: 
1.4143
بیشترین: 
1.4485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.426
زمان: 
11/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1.426 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":1.4411},{"date":"1397/11/16 00:32","price":1.441},{"date":"1397/11/16 01:08","price":1.4385},{"date":"1397/11/16 01:32","price":1.4403},{"date":"1397/11/16 02:08","price":1.4395},{"date":"1397/11/16 03:08","price":1.437},{"date":"1397/11/16 03:32","price":1.4335},{"date":"1397/11/16 04:32","price":1.4325},{"date":"1397/11/16 05:08","price":1.4335},{"date":"1397/11/16 05:32","price":1.4365},{"date":"1397/11/16 06:08","price":1.4355},{"date":"1397/11/16 07:32","price":1.4365},{"date":"1397/11/16 08:32","price":1.437},{"date":"1397/11/16 09:08","price":1.4355},{"date":"1397/11/16 09:32","price":1.4335},{"date":"1397/11/16 10:08","price":1.4355},{"date":"1397/11/16 10:32","price":1.4335},{"date":"1397/11/16 11:08","price":1.4325},{"date":"1397/11/16 11:32","price":1.434},{"date":"1397/11/16 12:08","price":1.4345},{"date":"1397/11/16 12:32","price":1.4288},{"date":"1397/11/16 13:08","price":1.4384},{"date":"1397/11/16 14:08","price":1.4401},{"date":"1397/11/16 14:32","price":1.4423},{"date":"1397/11/16 15:08","price":1.4385},{"date":"1397/11/16 15:32","price":1.4263},{"date":"1397/11/16 16:08","price":1.4231},{"date":"1397/11/16 16:32","price":1.4225},{"date":"1397/11/16 17:08","price":1.4165},{"date":"1397/11/16 17:32","price":1.4203},{"date":"1397/11/16 18:08","price":1.4143},{"date":"1397/11/16 18:32","price":1.4345},{"date":"1397/11/16 19:08","price":1.4354},{"date":"1397/11/16 19:32","price":1.4485},{"date":"1397/11/16 20:08","price":1.4395},{"date":"1397/11/16 21:08","price":1.4339},{"date":"1397/11/16 21:32","price":1.4325},{"date":"1397/11/16 22:08","price":1.4322},{"date":"1397/11/16 22:32","price":1.4234},{"date":"1397/11/16 23:08","price":1.4285},{"date":"1397/11/16 23:32","price":1.426}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398