کمترین: 
577.75
بیشترین: 
586.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
578.63
زمان: 
11/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 578.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":583.38},{"date":"1397/11/16 00:32","price":583},{"date":"1397/11/16 01:08","price":582.25},{"date":"1397/11/16 01:32","price":583},{"date":"1397/11/16 05:08","price":582.88},{"date":"1397/11/16 05:32","price":583.5},{"date":"1397/11/16 06:08","price":583.38},{"date":"1397/11/16 06:32","price":583.5},{"date":"1397/11/16 07:08","price":583.88},{"date":"1397/11/16 08:08","price":583.75},{"date":"1397/11/16 08:32","price":584},{"date":"1397/11/16 09:08","price":583.5},{"date":"1397/11/16 09:32","price":583.25},{"date":"1397/11/16 10:08","price":583.75},{"date":"1397/11/16 10:32","price":583.25},{"date":"1397/11/16 11:08","price":583.13},{"date":"1397/11/16 12:32","price":580.13},{"date":"1397/11/16 13:08","price":584.25},{"date":"1397/11/16 14:08","price":585.63},{"date":"1397/11/16 14:32","price":586.13},{"date":"1397/11/16 15:08","price":585.63},{"date":"1397/11/16 15:32","price":582.38},{"date":"1397/11/16 16:08","price":581.25},{"date":"1397/11/16 16:32","price":580.63},{"date":"1397/11/16 17:08","price":578.88},{"date":"1397/11/16 17:32","price":579.63},{"date":"1397/11/16 18:08","price":577.75},{"date":"1397/11/16 18:32","price":581.13},{"date":"1397/11/16 19:08","price":581.75},{"date":"1397/11/16 19:32","price":584},{"date":"1397/11/16 20:08","price":580.75},{"date":"1397/11/16 21:08","price":579.63},{"date":"1397/11/16 21:32","price":579.38},{"date":"1397/11/16 22:08","price":578.63},{"date":"1397/11/16 22:32","price":578.13},{"date":"1397/11/16 23:08","price":579.5},{"date":"1397/11/16 23:32","price":578.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398