کمترین: 
1.8935
بیشترین: 
1.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8971
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1.8971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":1.9124},{"date":"1397/11/16 00:32","price":1.9116},{"date":"1397/11/16 01:08","price":1.9087},{"date":"1397/11/16 01:32","price":1.9123},{"date":"1397/11/16 02:08","price":1.912},{"date":"1397/11/16 03:32","price":1.9105},{"date":"1397/11/16 04:08","price":1.911},{"date":"1397/11/16 04:32","price":1.9109},{"date":"1397/11/16 05:08","price":1.912},{"date":"1397/11/16 05:32","price":1.9136},{"date":"1397/11/16 06:08","price":1.9126},{"date":"1397/11/16 06:32","price":1.9129},{"date":"1397/11/16 07:08","price":1.9139},{"date":"1397/11/16 07:32","price":1.9147},{"date":"1397/11/16 08:08","price":1.915},{"date":"1397/11/16 08:32","price":1.9152},{"date":"1397/11/16 09:08","price":1.9136},{"date":"1397/11/16 09:32","price":1.9128},{"date":"1397/11/16 10:08","price":1.9146},{"date":"1397/11/16 10:32","price":1.9121},{"date":"1397/11/16 11:08","price":1.9123},{"date":"1397/11/16 11:32","price":1.9114},{"date":"1397/11/16 12:08","price":1.9116},{"date":"1397/11/16 12:32","price":1.9036},{"date":"1397/11/16 13:08","price":1.9162},{"date":"1397/11/16 14:08","price":1.9204},{"date":"1397/11/16 14:32","price":1.921},{"date":"1397/11/16 15:08","price":1.9186},{"date":"1397/11/16 15:32","price":1.9095},{"date":"1397/11/16 16:08","price":1.9064},{"date":"1397/11/16 16:32","price":1.9016},{"date":"1397/11/16 17:08","price":1.8969},{"date":"1397/11/16 17:32","price":1.9002},{"date":"1397/11/16 18:08","price":1.8935},{"date":"1397/11/16 18:32","price":1.9057},{"date":"1397/11/16 19:08","price":1.907},{"date":"1397/11/16 19:32","price":1.9148},{"date":"1397/11/16 20:08","price":1.9016},{"date":"1397/11/16 21:08","price":1.9012},{"date":"1397/11/16 21:32","price":1.8969},{"date":"1397/11/16 22:08","price":1.8984},{"date":"1397/11/16 22:32","price":1.8966},{"date":"1397/11/16 23:08","price":1.8996},{"date":"1397/11/16 23:32","price":1.8971}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398