کمترین: 
61.83
بیشترین: 
62.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.98
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 61.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":62.76},{"date":"1397/11/16 00:32","price":62.7},{"date":"1397/11/16 01:08","price":62.61},{"date":"1397/11/16 01:32","price":62.75},{"date":"1397/11/16 02:08","price":62.8},{"date":"1397/11/16 02:32","price":62.81},{"date":"1397/11/16 03:08","price":62.82},{"date":"1397/11/16 05:08","price":62.63},{"date":"1397/11/16 05:32","price":62.76},{"date":"1397/11/16 06:08","price":62.72},{"date":"1397/11/16 06:32","price":62.73},{"date":"1397/11/16 07:08","price":62.79},{"date":"1397/11/16 07:32","price":62.77},{"date":"1397/11/16 08:08","price":62.78},{"date":"1397/11/16 08:32","price":62.79},{"date":"1397/11/16 09:08","price":62.75},{"date":"1397/11/16 09:32","price":62.71},{"date":"1397/11/16 10:08","price":62.77},{"date":"1397/11/16 10:32","price":62.7},{"date":"1397/11/16 11:08","price":62.66},{"date":"1397/11/16 11:32","price":62.65},{"date":"1397/11/16 12:08","price":62.62},{"date":"1397/11/16 12:32","price":62.3},{"date":"1397/11/16 13:08","price":62.83},{"date":"1397/11/16 14:08","price":62.94},{"date":"1397/11/16 14:32","price":62.99},{"date":"1397/11/16 15:08","price":62.87},{"date":"1397/11/16 15:32","price":62.38},{"date":"1397/11/16 16:08","price":62.23},{"date":"1397/11/16 17:08","price":61.92},{"date":"1397/11/16 17:32","price":62.12},{"date":"1397/11/16 18:08","price":61.83},{"date":"1397/11/16 18:32","price":62.24},{"date":"1397/11/16 19:08","price":62.31},{"date":"1397/11/16 19:32","price":62.7},{"date":"1397/11/16 20:08","price":62.29},{"date":"1397/11/16 21:08","price":62.09},{"date":"1397/11/16 22:08","price":62.06},{"date":"1397/11/16 22:32","price":62.05},{"date":"1397/11/16 23:08","price":62.09},{"date":"1397/11/16 23:32","price":61.98}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398