کمترین: 
53.68
بیشترین: 
55.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.68
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 53.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":54.79},{"date":"1397/11/16 00:32","price":54.7},{"date":"1397/11/16 01:08","price":54.74},{"date":"1397/11/16 01:32","price":54.84},{"date":"1397/11/16 03:08","price":54.83},{"date":"1397/11/16 03:32","price":54.75},{"date":"1397/11/16 04:08","price":54.72},{"date":"1397/11/16 04:32","price":54.67},{"date":"1397/11/16 05:32","price":54.8},{"date":"1397/11/16 06:08","price":54.76},{"date":"1397/11/16 06:32","price":54.78},{"date":"1397/11/16 07:08","price":54.84},{"date":"1397/11/16 07:32","price":54.82},{"date":"1397/11/16 08:08","price":54.84},{"date":"1397/11/16 08:32","price":54.87},{"date":"1397/11/16 09:08","price":54.81},{"date":"1397/11/16 09:32","price":54.75},{"date":"1397/11/16 10:08","price":54.84},{"date":"1397/11/16 10:32","price":54.79},{"date":"1397/11/16 11:08","price":54.74},{"date":"1397/11/16 11:32","price":54.72},{"date":"1397/11/16 12:08","price":54.7},{"date":"1397/11/16 12:32","price":54.45},{"date":"1397/11/16 13:08","price":55},{"date":"1397/11/16 14:08","price":55.12},{"date":"1397/11/16 14:32","price":55.14},{"date":"1397/11/16 15:08","price":55.08},{"date":"1397/11/16 15:32","price":54.54},{"date":"1397/11/16 16:08","price":54.36},{"date":"1397/11/16 16:32","price":54.22},{"date":"1397/11/16 17:08","price":53.93},{"date":"1397/11/16 17:32","price":54.19},{"date":"1397/11/16 18:08","price":53.7},{"date":"1397/11/16 18:32","price":54.09},{"date":"1397/11/16 19:08","price":54.22},{"date":"1397/11/16 19:32","price":54.52},{"date":"1397/11/16 20:08","price":54.01},{"date":"1397/11/16 21:08","price":53.81},{"date":"1397/11/16 21:32","price":53.74},{"date":"1397/11/16 22:32","price":53.73},{"date":"1397/11/16 23:08","price":53.74},{"date":"1397/11/16 23:32","price":53.68}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398