کمترین: 
21.43
بیشترین: 
23.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.05
زمان: 
11/15 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 15 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 23.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 11:08","price":21.58},{"date":"1397/11/15 11:32","price":21.57},{"date":"1397/11/15 12:08","price":21.43},{"date":"1397/11/15 12:32","price":21.56},{"date":"1397/11/15 13:08","price":21.57},{"date":"1397/11/15 13:32","price":21.56},{"date":"1397/11/15 14:08","price":21.62},{"date":"1397/11/15 14:32","price":21.63},{"date":"1397/11/15 15:08","price":21.57},{"date":"1397/11/15 15:32","price":21.69},{"date":"1397/11/15 16:08","price":21.67},{"date":"1397/11/15 16:32","price":21.79},{"date":"1397/11/15 17:08","price":21.97},{"date":"1397/11/15 18:08","price":22.1},{"date":"1397/11/15 18:32","price":22.27},{"date":"1397/11/15 19:08","price":22.46},{"date":"1397/11/15 19:32","price":22.81},{"date":"1397/11/15 20:08","price":22.8},{"date":"1397/11/15 20:32","price":23.04},{"date":"1397/11/15 21:08","price":23.05}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398