کمترین: 
575.88
بیشترین: 
589.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583.5
زمان: 
11/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 583.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 05:08","price":582.75},{"date":"1397/11/15 05:32","price":582.88},{"date":"1397/11/15 06:08","price":585},{"date":"1397/11/15 06:32","price":584.75},{"date":"1397/11/15 07:08","price":583.88},{"date":"1397/11/15 07:32","price":583.25},{"date":"1397/11/15 08:08","price":581},{"date":"1397/11/15 08:32","price":581.38},{"date":"1397/11/15 09:08","price":581.13},{"date":"1397/11/15 09:32","price":581.5},{"date":"1397/11/15 10:08","price":582},{"date":"1397/11/15 10:32","price":582.5},{"date":"1397/11/15 11:32","price":584.25},{"date":"1397/11/15 12:08","price":585.88},{"date":"1397/11/15 12:32","price":586},{"date":"1397/11/15 13:08","price":586.63},{"date":"1397/11/15 13:32","price":589.25},{"date":"1397/11/15 14:08","price":589.88},{"date":"1397/11/15 14:32","price":586.63},{"date":"1397/11/15 15:08","price":586.13},{"date":"1397/11/15 15:32","price":583.88},{"date":"1397/11/15 16:08","price":583.25},{"date":"1397/11/15 16:32","price":581.88},{"date":"1397/11/15 17:08","price":581.13},{"date":"1397/11/15 18:08","price":577.5},{"date":"1397/11/15 18:32","price":580.13},{"date":"1397/11/15 19:08","price":575.88},{"date":"1397/11/15 19:32","price":576.88},{"date":"1397/11/15 20:08","price":579.63},{"date":"1397/11/15 20:32","price":580.13},{"date":"1397/11/15 21:32","price":582.13},{"date":"1397/11/15 23:32","price":583.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398