کمترین: 
2.662
بیشترین: 
2.729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.662
زمان: 
11/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 2.662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 03:08","price":2.713},{"date":"1397/11/15 03:32","price":2.716},{"date":"1397/11/15 04:32","price":2.72},{"date":"1397/11/15 05:32","price":2.727},{"date":"1397/11/15 06:08","price":2.729},{"date":"1397/11/15 06:32","price":2.726},{"date":"1397/11/15 07:08","price":2.724},{"date":"1397/11/15 07:32","price":2.727},{"date":"1397/11/15 08:08","price":2.729},{"date":"1397/11/15 08:32","price":2.72},{"date":"1397/11/15 09:08","price":2.728},{"date":"1397/11/15 10:08","price":2.723},{"date":"1397/11/15 11:08","price":2.722},{"date":"1397/11/15 11:32","price":2.694},{"date":"1397/11/15 12:08","price":2.704},{"date":"1397/11/15 12:32","price":2.706},{"date":"1397/11/15 13:08","price":2.71},{"date":"1397/11/15 13:32","price":2.711},{"date":"1397/11/15 14:08","price":2.705},{"date":"1397/11/15 14:32","price":2.711},{"date":"1397/11/15 15:08","price":2.709},{"date":"1397/11/15 16:08","price":2.704},{"date":"1397/11/15 17:08","price":2.694},{"date":"1397/11/15 18:08","price":2.675},{"date":"1397/11/15 18:32","price":2.663},{"date":"1397/11/15 19:08","price":2.667},{"date":"1397/11/15 19:32","price":2.691},{"date":"1397/11/15 20:08","price":2.675},{"date":"1397/11/15 20:32","price":2.67},{"date":"1397/11/15 21:08","price":2.679},{"date":"1397/11/15 21:32","price":2.675},{"date":"1397/11/15 22:08","price":2.67},{"date":"1397/11/15 23:08","price":2.671},{"date":"1397/11/15 23:32","price":2.662}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398