کمترین: 
1.4114
بیشترین: 
1.469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.439
زمان: 
11/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 بهمن 1397 , 1.439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 03:08","price":1.469},{"date":"1397/11/15 03:32","price":1.467},{"date":"1397/11/15 04:08","price":1.4655},{"date":"1397/11/15 04:32","price":1.4619},{"date":"1397/11/15 05:08","price":1.4565},{"date":"1397/11/15 05:32","price":1.4595},{"date":"1397/11/15 06:08","price":1.4675},{"date":"1397/11/15 06:32","price":1.466},{"date":"1397/11/15 07:08","price":1.464},{"date":"1397/11/15 07:32","price":1.4611},{"date":"1397/11/15 08:08","price":1.4605},{"date":"1397/11/15 08:32","price":1.4625},{"date":"1397/11/15 09:08","price":1.4614},{"date":"1397/11/15 09:32","price":1.46},{"date":"1397/11/15 10:08","price":1.4595},{"date":"1397/11/15 10:32","price":1.4625},{"date":"1397/11/15 11:08","price":1.455},{"date":"1397/11/15 11:32","price":1.4591},{"date":"1397/11/15 12:08","price":1.4604},{"date":"1397/11/15 12:32","price":1.4608},{"date":"1397/11/15 13:08","price":1.4614},{"date":"1397/11/15 13:32","price":1.467},{"date":"1397/11/15 14:08","price":1.4682},{"date":"1397/11/15 14:32","price":1.4585},{"date":"1397/11/15 15:08","price":1.4575},{"date":"1397/11/15 15:32","price":1.4515},{"date":"1397/11/15 16:08","price":1.45},{"date":"1397/11/15 16:32","price":1.4449},{"date":"1397/11/15 17:08","price":1.4434},{"date":"1397/11/15 18:08","price":1.4312},{"date":"1397/11/15 18:32","price":1.433},{"date":"1397/11/15 19:08","price":1.4114},{"date":"1397/11/15 19:32","price":1.4158},{"date":"1397/11/15 20:08","price":1.4327},{"date":"1397/11/15 20:32","price":1.4339},{"date":"1397/11/15 21:08","price":1.4383},{"date":"1397/11/15 21:32","price":1.4428},{"date":"1397/11/15 22:08","price":1.4465},{"date":"1397/11/15 23:08","price":1.4354},{"date":"1397/11/15 23:32","price":1.439}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398