کمترین: 
1.8929
بیشترین: 
1.9356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9127
زمان: 
11/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 1.9127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 03:08","price":1.919},{"date":"1397/11/15 03:32","price":1.9194},{"date":"1397/11/15 04:08","price":1.9199},{"date":"1397/11/15 04:32","price":1.9166},{"date":"1397/11/15 05:08","price":1.9116},{"date":"1397/11/15 05:32","price":1.9126},{"date":"1397/11/15 06:08","price":1.9195},{"date":"1397/11/15 06:32","price":1.9183},{"date":"1397/11/15 07:08","price":1.9156},{"date":"1397/11/15 07:32","price":1.9137},{"date":"1397/11/15 08:08","price":1.9097},{"date":"1397/11/15 08:32","price":1.9112},{"date":"1397/11/15 09:08","price":1.9097},{"date":"1397/11/15 09:32","price":1.9104},{"date":"1397/11/15 10:08","price":1.9114},{"date":"1397/11/15 10:32","price":1.9144},{"date":"1397/11/15 11:08","price":1.9133},{"date":"1397/11/15 11:32","price":1.9203},{"date":"1397/11/15 12:08","price":1.9223},{"date":"1397/11/15 12:32","price":1.9251},{"date":"1397/11/15 13:08","price":1.9284},{"date":"1397/11/15 13:32","price":1.9344},{"date":"1397/11/15 14:08","price":1.9356},{"date":"1397/11/15 14:32","price":1.9264},{"date":"1397/11/15 15:08","price":1.9234},{"date":"1397/11/15 15:32","price":1.9177},{"date":"1397/11/15 16:08","price":1.9154},{"date":"1397/11/15 16:32","price":1.9106},{"date":"1397/11/15 17:08","price":1.9064},{"date":"1397/11/15 18:08","price":1.8956},{"date":"1397/11/15 18:32","price":1.9037},{"date":"1397/11/15 19:08","price":1.8929},{"date":"1397/11/15 19:32","price":1.8948},{"date":"1397/11/15 20:08","price":1.906},{"date":"1397/11/15 20:32","price":1.9032},{"date":"1397/11/15 21:08","price":1.9026},{"date":"1397/11/15 21:32","price":1.9094},{"date":"1397/11/15 22:08","price":1.9093},{"date":"1397/11/15 23:08","price":1.9042},{"date":"1397/11/15 23:32","price":1.9127}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398