کمترین: 
61.62
بیشترین: 
63.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.75
زمان: 
11/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 62.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 03:08","price":62.74},{"date":"1397/11/15 03:32","price":62.77},{"date":"1397/11/15 04:08","price":62.84},{"date":"1397/11/15 04:32","price":62.74},{"date":"1397/11/15 05:08","price":62.46},{"date":"1397/11/15 05:32","price":62.59},{"date":"1397/11/15 06:08","price":62.91},{"date":"1397/11/15 06:32","price":62.87},{"date":"1397/11/15 07:08","price":62.77},{"date":"1397/11/15 07:32","price":62.68},{"date":"1397/11/15 08:08","price":62.66},{"date":"1397/11/15 08:32","price":62.82},{"date":"1397/11/15 09:08","price":62.72},{"date":"1397/11/15 09:32","price":62.69},{"date":"1397/11/15 10:08","price":62.76},{"date":"1397/11/15 10:32","price":62.86},{"date":"1397/11/15 11:08","price":62.88},{"date":"1397/11/15 11:32","price":63.05},{"date":"1397/11/15 12:08","price":63.12},{"date":"1397/11/15 12:32","price":63.05},{"date":"1397/11/15 13:08","price":63.17},{"date":"1397/11/15 13:32","price":63.44},{"date":"1397/11/15 14:08","price":63.51},{"date":"1397/11/15 14:32","price":63.06},{"date":"1397/11/15 15:08","price":62.99},{"date":"1397/11/15 15:32","price":62.78},{"date":"1397/11/15 16:08","price":62.69},{"date":"1397/11/15 16:32","price":62.49},{"date":"1397/11/15 17:08","price":62.4},{"date":"1397/11/15 18:08","price":61.88},{"date":"1397/11/15 18:32","price":62.12},{"date":"1397/11/15 19:08","price":61.62},{"date":"1397/11/15 19:32","price":61.75},{"date":"1397/11/15 20:08","price":62.2},{"date":"1397/11/15 20:32","price":62.27},{"date":"1397/11/15 21:08","price":62.38},{"date":"1397/11/15 21:32","price":62.61},{"date":"1397/11/15 22:08","price":62.6},{"date":"1397/11/15 23:08","price":62.58},{"date":"1397/11/15 23:32","price":62.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398