کمترین: 
53.63
بیشترین: 
55.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.8
زمان: 
11/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 54.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 03:08","price":55.22},{"date":"1397/11/15 04:08","price":55.34},{"date":"1397/11/15 04:32","price":55.23},{"date":"1397/11/15 05:08","price":55.03},{"date":"1397/11/15 05:32","price":55.12},{"date":"1397/11/15 06:08","price":55.39},{"date":"1397/11/15 06:32","price":55.36},{"date":"1397/11/15 07:08","price":55.28},{"date":"1397/11/15 07:32","price":55.21},{"date":"1397/11/15 08:08","price":55.19},{"date":"1397/11/15 08:32","price":55.24},{"date":"1397/11/15 09:08","price":55.19},{"date":"1397/11/15 09:32","price":55.13},{"date":"1397/11/15 10:08","price":55.17},{"date":"1397/11/15 10:32","price":55.26},{"date":"1397/11/15 11:08","price":55.24},{"date":"1397/11/15 11:32","price":55.38},{"date":"1397/11/15 12:08","price":55.45},{"date":"1397/11/15 12:32","price":55.36},{"date":"1397/11/15 13:08","price":55.4},{"date":"1397/11/15 13:32","price":55.62},{"date":"1397/11/15 14:32","price":55.35},{"date":"1397/11/15 15:08","price":55.26},{"date":"1397/11/15 15:32","price":55.13},{"date":"1397/11/15 16:08","price":55.06},{"date":"1397/11/15 16:32","price":54.88},{"date":"1397/11/15 17:08","price":54.76},{"date":"1397/11/15 18:08","price":54.09},{"date":"1397/11/15 18:32","price":54.25},{"date":"1397/11/15 19:08","price":53.63},{"date":"1397/11/15 19:32","price":53.73},{"date":"1397/11/15 20:08","price":54.14},{"date":"1397/11/15 21:08","price":54.25},{"date":"1397/11/15 21:32","price":54.48},{"date":"1397/11/15 23:08","price":54.56},{"date":"1397/11/15 23:32","price":54.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398