کمترین: 
1.9139
بیشترین: 
1.9163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9163
زمان: 
11/13 02:32
قیمت نفت کوره امروز 13 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 1.9163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:08","price":1.9139},{"date":"1397/11/13 01:32","price":1.9161},{"date":"1397/11/13 02:32","price":1.9163}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398