کمترین: 
55.27
بیشترین: 
55.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.34
زمان: 
11/13 02:32
قیمت نفت سبک امروز 13 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 55.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:08","price":55.27},{"date":"1397/11/13 01:32","price":55.31},{"date":"1397/11/13 02:32","price":55.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398