کمترین: 
1.3775
بیشترین: 
1.423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.423
زمان: 
11/12 22:32
قیمت بنزین امروز 12 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 بهمن 1397 , 1.423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":1.3845},{"date":"1397/11/12 02:08","price":1.3885},{"date":"1397/11/12 03:32","price":1.386},{"date":"1397/11/12 05:08","price":1.3864},{"date":"1397/11/12 06:32","price":1.3785},{"date":"1397/11/12 08:08","price":1.3775},{"date":"1397/11/12 09:32","price":1.381},{"date":"1397/11/12 10:32","price":1.3794},{"date":"1397/11/12 11:32","price":1.3795},{"date":"1397/11/12 12:32","price":1.3815},{"date":"1397/11/12 13:32","price":1.3785},{"date":"1397/11/12 14:32","price":1.3845},{"date":"1397/11/12 15:32","price":1.3875},{"date":"1397/11/12 17:08","price":1.3846},{"date":"1397/11/12 18:32","price":1.4145},{"date":"1397/11/12 20:08","price":1.4146},{"date":"1397/11/12 21:32","price":1.4205},{"date":"1397/11/12 22:32","price":1.423}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398