کمترین: 
1.8641
بیشترین: 
1.9022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9022
زمان: 
11/12 22:32
قیمت نفت کوره امروز 12 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 1.9022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":1.8799},{"date":"1397/11/12 02:08","price":1.8842},{"date":"1397/11/12 03:32","price":1.8811},{"date":"1397/11/12 05:08","price":1.8792},{"date":"1397/11/12 06:32","price":1.875},{"date":"1397/11/12 08:08","price":1.8768},{"date":"1397/11/12 09:32","price":1.8786},{"date":"1397/11/12 10:32","price":1.8777},{"date":"1397/11/12 11:32","price":1.8768},{"date":"1397/11/12 12:32","price":1.8771},{"date":"1397/11/12 13:32","price":1.8714},{"date":"1397/11/12 14:32","price":1.8649},{"date":"1397/11/12 15:32","price":1.8695},{"date":"1397/11/12 17:08","price":1.8641},{"date":"1397/11/12 18:32","price":1.8902},{"date":"1397/11/12 20:08","price":1.8886},{"date":"1397/11/12 21:32","price":1.8958},{"date":"1397/11/12 22:32","price":1.9022}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398