کمترین: 
53.61
بیشترین: 
54.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.95
زمان: 
11/12 22:32
قیمت نفت سبک امروز 12 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 54.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":53.83},{"date":"1397/11/12 02:08","price":54.02},{"date":"1397/11/12 03:32","price":53.98},{"date":"1397/11/12 05:08","price":53.91},{"date":"1397/11/12 06:32","price":53.66},{"date":"1397/11/12 08:08","price":53.72},{"date":"1397/11/12 09:32","price":53.88},{"date":"1397/11/12 10:32","price":53.75},{"date":"1397/11/12 11:32","price":53.76},{"date":"1397/11/12 12:32","price":53.73},{"date":"1397/11/12 13:32","price":53.62},{"date":"1397/11/12 14:32","price":53.61},{"date":"1397/11/12 15:32","price":53.87},{"date":"1397/11/12 17:08","price":53.77},{"date":"1397/11/12 18:32","price":54.42},{"date":"1397/11/12 20:08","price":54.49},{"date":"1397/11/12 21:32","price":54.58},{"date":"1397/11/12 22:32","price":54.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398