کمترین: 
1.378
بیشترین: 
1.4273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.378
زمان: 
11/11 23:08
قیمت بنزین امروز 11 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 بهمن 1397 , 1.378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":1.4105},{"date":"1397/11/11 02:32","price":1.4115},{"date":"1397/11/11 04:08","price":1.41},{"date":"1397/11/11 05:32","price":1.4145},{"date":"1397/11/11 07:08","price":1.4221},{"date":"1397/11/11 08:08","price":1.4212},{"date":"1397/11/11 09:08","price":1.4235},{"date":"1397/11/11 11:08","price":1.4215},{"date":"1397/11/11 11:32","price":1.4173},{"date":"1397/11/11 13:08","price":1.4105},{"date":"1397/11/11 14:08","price":1.4125},{"date":"1397/11/11 15:32","price":1.4145},{"date":"1397/11/11 17:08","price":1.4152},{"date":"1397/11/11 18:32","price":1.4273},{"date":"1397/11/11 19:32","price":1.426},{"date":"1397/11/11 21:08","price":1.4054},{"date":"1397/11/11 22:08","price":1.395},{"date":"1397/11/11 23:08","price":1.378}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398