کمترین: 
1.8818
بیشترین: 
1.9253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8818
زمان: 
11/11 23:08
قیمت نفت کوره امروز 11 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 1.8818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":1.897},{"date":"1397/11/11 02:32","price":1.8969},{"date":"1397/11/11 04:08","price":1.902},{"date":"1397/11/11 05:32","price":1.9079},{"date":"1397/11/11 07:08","price":1.9064},{"date":"1397/11/11 08:08","price":1.9089},{"date":"1397/11/11 09:08","price":1.9087},{"date":"1397/11/11 10:32","price":1.9077},{"date":"1397/11/11 11:08","price":1.9063},{"date":"1397/11/11 11:32","price":1.9056},{"date":"1397/11/11 13:08","price":1.9007},{"date":"1397/11/11 14:08","price":1.9041},{"date":"1397/11/11 15:32","price":1.9043},{"date":"1397/11/11 17:08","price":1.905},{"date":"1397/11/11 18:32","price":1.9196},{"date":"1397/11/11 19:32","price":1.9253},{"date":"1397/11/11 21:08","price":1.9163},{"date":"1397/11/11 22:08","price":1.9035},{"date":"1397/11/11 23:08","price":1.8818}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398