کمترین: 
60.89
بیشترین: 
62.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.89
زمان: 
11/11 23:08
قیمت نفت برنت امروز 11 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 60.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":61.62},{"date":"1397/11/11 02:32","price":61.65},{"date":"1397/11/11 04:08","price":61.63},{"date":"1397/11/11 05:32","price":61.67},{"date":"1397/11/11 07:08","price":62.09},{"date":"1397/11/11 08:08","price":62.08},{"date":"1397/11/11 09:08","price":62.1},{"date":"1397/11/11 10:32","price":62.11},{"date":"1397/11/11 11:08","price":61.94},{"date":"1397/11/11 11:32","price":61.9},{"date":"1397/11/11 13:08","price":61.75},{"date":"1397/11/11 14:08","price":61.88},{"date":"1397/11/11 15:32","price":61.84},{"date":"1397/11/11 17:08","price":61.72},{"date":"1397/11/11 18:32","price":62.06},{"date":"1397/11/11 19:32","price":62.27},{"date":"1397/11/11 21:08","price":62.13},{"date":"1397/11/11 22:08","price":61.81},{"date":"1397/11/11 23:08","price":60.89}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398