کمترین: 
53.77
بیشترین: 
55.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.77
زمان: 
11/11 23:08
قیمت نفت سبک امروز 11 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 53.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":54.28},{"date":"1397/11/11 02:32","price":54.3},{"date":"1397/11/11 04:08","price":54.22},{"date":"1397/11/11 05:32","price":54.41},{"date":"1397/11/11 07:08","price":54.62},{"date":"1397/11/11 08:08","price":54.59},{"date":"1397/11/11 09:08","price":54.63},{"date":"1397/11/11 10:32","price":54.59},{"date":"1397/11/11 11:08","price":54.5},{"date":"1397/11/11 11:32","price":54.47},{"date":"1397/11/11 13:08","price":54.33},{"date":"1397/11/11 14:08","price":54.27},{"date":"1397/11/11 15:32","price":54.12},{"date":"1397/11/11 17:08","price":54.29},{"date":"1397/11/11 18:32","price":54.77},{"date":"1397/11/11 19:32","price":55.17},{"date":"1397/11/11 21:08","price":55.18},{"date":"1397/11/11 22:08","price":54.8},{"date":"1397/11/11 23:08","price":53.77}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398