کمترین: 
1.3658
بیشترین: 
1.425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4115
زمان: 
11/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 بهمن 1397 , 1.4115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":1.3675},{"date":"1397/11/10 01:08","price":1.368},{"date":"1397/11/10 01:32","price":1.371},{"date":"1397/11/10 02:08","price":1.37},{"date":"1397/11/10 03:08","price":1.3725},{"date":"1397/11/10 04:08","price":1.3685},{"date":"1397/11/10 04:32","price":1.3705},{"date":"1397/11/10 05:08","price":1.37},{"date":"1397/11/10 05:32","price":1.3715},{"date":"1397/11/10 06:08","price":1.3712},{"date":"1397/11/10 06:32","price":1.3715},{"date":"1397/11/10 07:08","price":1.3775},{"date":"1397/11/10 07:32","price":1.3785},{"date":"1397/11/10 08:08","price":1.38},{"date":"1397/11/10 08:32","price":1.3805},{"date":"1397/11/10 09:08","price":1.3795},{"date":"1397/11/10 09:32","price":1.375},{"date":"1397/11/10 10:08","price":1.377},{"date":"1397/11/10 10:32","price":1.3724},{"date":"1397/11/10 11:08","price":1.3725},{"date":"1397/11/10 11:32","price":1.3715},{"date":"1397/11/10 12:08","price":1.3658},{"date":"1397/11/10 12:32","price":1.372},{"date":"1397/11/10 13:08","price":1.3697},{"date":"1397/11/10 14:08","price":1.377},{"date":"1397/11/10 14:32","price":1.3786},{"date":"1397/11/10 15:08","price":1.3815},{"date":"1397/11/10 15:32","price":1.3835},{"date":"1397/11/10 16:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/10 18:32","price":1.3925},{"date":"1397/11/10 19:32","price":1.4121},{"date":"1397/11/10 21:08","price":1.425},{"date":"1397/11/10 22:08","price":1.4241},{"date":"1397/11/10 23:32","price":1.4115}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398