کمترین: 
1.8861
بیشترین: 
1.9156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9022
زمان: 
11/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 1.9022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":1.8901},{"date":"1397/11/10 00:32","price":1.8899},{"date":"1397/11/10 01:08","price":1.891},{"date":"1397/11/10 01:32","price":1.8932},{"date":"1397/11/10 02:08","price":1.8933},{"date":"1397/11/10 03:08","price":1.8919},{"date":"1397/11/10 03:32","price":1.8916},{"date":"1397/11/10 04:08","price":1.8861},{"date":"1397/11/10 04:32","price":1.8882},{"date":"1397/11/10 05:08","price":1.8892},{"date":"1397/11/10 05:32","price":1.8904},{"date":"1397/11/10 06:08","price":1.8898},{"date":"1397/11/10 06:32","price":1.8908},{"date":"1397/11/10 07:08","price":1.8969},{"date":"1397/11/10 07:32","price":1.8971},{"date":"1397/11/10 08:08","price":1.8994},{"date":"1397/11/10 08:32","price":1.8992},{"date":"1397/11/10 09:08","price":1.8982},{"date":"1397/11/10 09:32","price":1.8952},{"date":"1397/11/10 10:08","price":1.8984},{"date":"1397/11/10 10:32","price":1.8941},{"date":"1397/11/10 11:08","price":1.8905},{"date":"1397/11/10 11:32","price":1.8918},{"date":"1397/11/10 12:08","price":1.8931},{"date":"1397/11/10 12:32","price":1.8977},{"date":"1397/11/10 13:08","price":1.8954},{"date":"1397/11/10 14:08","price":1.9029},{"date":"1397/11/10 14:32","price":1.9036},{"date":"1397/11/10 15:08","price":1.9047},{"date":"1397/11/10 15:32","price":1.9049},{"date":"1397/11/10 16:08","price":1.9066},{"date":"1397/11/10 17:32","price":1.904},{"date":"1397/11/10 18:32","price":1.8962},{"date":"1397/11/10 19:08","price":1.8948},{"date":"1397/11/10 19:32","price":1.9055},{"date":"1397/11/10 21:08","price":1.9156},{"date":"1397/11/10 22:08","price":1.9103},{"date":"1397/11/10 23:32","price":1.9022}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398