کمترین: 
61.01
بیشترین: 
62.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.89
زمان: 
11/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 61.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":61.01},{"date":"1397/11/10 00:32","price":61.02},{"date":"1397/11/10 01:08","price":61.01},{"date":"1397/11/10 01:32","price":61.14},{"date":"1397/11/10 02:08","price":61.09},{"date":"1397/11/10 02:32","price":61.13},{"date":"1397/11/10 03:08","price":61.14},{"date":"1397/11/10 05:08","price":61.05},{"date":"1397/11/10 05:32","price":61.14},{"date":"1397/11/10 06:08","price":61.09},{"date":"1397/11/10 06:32","price":61.12},{"date":"1397/11/10 07:08","price":61.4},{"date":"1397/11/10 07:32","price":61.45},{"date":"1397/11/10 08:08","price":61.55},{"date":"1397/11/10 08:32","price":61.54},{"date":"1397/11/10 09:08","price":61.49},{"date":"1397/11/10 09:32","price":61.33},{"date":"1397/11/10 10:08","price":61.46},{"date":"1397/11/10 10:32","price":61.25},{"date":"1397/11/10 11:08","price":61.2},{"date":"1397/11/10 11:32","price":61.19},{"date":"1397/11/10 12:08","price":61.14},{"date":"1397/11/10 12:32","price":61.34},{"date":"1397/11/10 13:08","price":61.23},{"date":"1397/11/10 14:08","price":61.56},{"date":"1397/11/10 14:32","price":61.63},{"date":"1397/11/10 15:08","price":61.72},{"date":"1397/11/10 15:32","price":61.75},{"date":"1397/11/10 16:08","price":61.8},{"date":"1397/11/10 18:32","price":61.63},{"date":"1397/11/10 19:08","price":61.7},{"date":"1397/11/10 19:32","price":62.05},{"date":"1397/11/10 21:08","price":62.36},{"date":"1397/11/10 22:08","price":62.3},{"date":"1397/11/10 23:32","price":61.89}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398