کمترین: 
53.15
بیشترین: 
54.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.58
زمان: 
11/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 54.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":53.15},{"date":"1397/11/10 00:32","price":53.16},{"date":"1397/11/10 01:08","price":53.15},{"date":"1397/11/10 01:32","price":53.27},{"date":"1397/11/10 02:08","price":53.25},{"date":"1397/11/10 03:08","price":53.34},{"date":"1397/11/10 03:32","price":53.32},{"date":"1397/11/10 04:08","price":53.16},{"date":"1397/11/10 04:32","price":53.23},{"date":"1397/11/10 05:08","price":53.18},{"date":"1397/11/10 05:32","price":53.27},{"date":"1397/11/10 06:08","price":53.23},{"date":"1397/11/10 06:32","price":53.26},{"date":"1397/11/10 07:08","price":53.45},{"date":"1397/11/10 07:32","price":53.49},{"date":"1397/11/10 08:08","price":53.57},{"date":"1397/11/10 08:32","price":53.53},{"date":"1397/11/10 09:08","price":53.49},{"date":"1397/11/10 09:32","price":53.37},{"date":"1397/11/10 10:08","price":53.46},{"date":"1397/11/10 10:32","price":53.3},{"date":"1397/11/10 11:08","price":53.27},{"date":"1397/11/10 11:32","price":53.28},{"date":"1397/11/10 12:08","price":53.23},{"date":"1397/11/10 12:32","price":53.39},{"date":"1397/11/10 13:08","price":53.27},{"date":"1397/11/10 14:08","price":53.61},{"date":"1397/11/10 14:32","price":53.66},{"date":"1397/11/10 15:08","price":53.73},{"date":"1397/11/10 15:32","price":53.79},{"date":"1397/11/10 16:08","price":53.8},{"date":"1397/11/10 18:32","price":53.77},{"date":"1397/11/10 19:08","price":53.91},{"date":"1397/11/10 19:32","price":54.22},{"date":"1397/11/10 21:08","price":54.77},{"date":"1397/11/10 22:08","price":54.81},{"date":"1397/11/10 23:32","price":54.58}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398