کمترین: 
22.23
بیشترین: 
23.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.4
زمان: 
11/9 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 9 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 23.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 11:08","price":22.32},{"date":"1397/11/09 11:32","price":22.37},{"date":"1397/11/09 12:08","price":22.23},{"date":"1397/11/09 13:08","price":22.5},{"date":"1397/11/09 13:32","price":22.58},{"date":"1397/11/09 14:08","price":22.72},{"date":"1397/11/09 14:32","price":22.97},{"date":"1397/11/09 15:08","price":22.98},{"date":"1397/11/09 15:32","price":22.63},{"date":"1397/11/09 16:00","price":22.83},{"date":"1397/11/09 16:32","price":22.77},{"date":"1397/11/09 17:08","price":22.81},{"date":"1397/11/09 17:32","price":22.77},{"date":"1397/11/09 18:08","price":23.2},{"date":"1397/11/09 18:32","price":23.19},{"date":"1397/11/09 19:08","price":23.27},{"date":"1397/11/09 19:32","price":23.37},{"date":"1397/11/09 20:08","price":23.32},{"date":"1397/11/09 20:32","price":23.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398