کمترین: 
2.836
بیشترین: 
2.905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.905
زمان: 
11/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 2.905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":2.881},{"date":"1397/11/09 00:32","price":2.885},{"date":"1397/11/09 01:08","price":2.886},{"date":"1397/11/09 01:32","price":2.893},{"date":"1397/11/09 02:08","price":2.894},{"date":"1397/11/09 03:08","price":2.895},{"date":"1397/11/09 03:32","price":2.899},{"date":"1397/11/09 04:32","price":2.89},{"date":"1397/11/09 05:08","price":2.893},{"date":"1397/11/09 05:32","price":2.881},{"date":"1397/11/09 06:08","price":2.891},{"date":"1397/11/09 06:32","price":2.895},{"date":"1397/11/09 07:08","price":2.894},{"date":"1397/11/09 07:32","price":2.889},{"date":"1397/11/09 08:08","price":2.892},{"date":"1397/11/09 09:08","price":2.891},{"date":"1397/11/09 09:32","price":2.893},{"date":"1397/11/09 10:08","price":2.895},{"date":"1397/11/09 10:32","price":2.887},{"date":"1397/11/09 11:08","price":2.881},{"date":"1397/11/09 11:32","price":2.886},{"date":"1397/11/09 12:08","price":2.885},{"date":"1397/11/09 13:08","price":2.886},{"date":"1397/11/09 13:32","price":2.89},{"date":"1397/11/09 14:32","price":2.891},{"date":"1397/11/09 15:08","price":2.89},{"date":"1397/11/09 15:32","price":2.881},{"date":"1397/11/09 16:00","price":2.888},{"date":"1397/11/09 16:32","price":2.894},{"date":"1397/11/09 17:08","price":2.891},{"date":"1397/11/09 17:32","price":2.844},{"date":"1397/11/09 18:08","price":2.836},{"date":"1397/11/09 18:32","price":2.845},{"date":"1397/11/09 19:08","price":2.837},{"date":"1397/11/09 19:32","price":2.845},{"date":"1397/11/09 20:08","price":2.872},{"date":"1397/11/09 20:32","price":2.851},{"date":"1397/11/09 21:08","price":2.861},{"date":"1397/11/09 21:32","price":2.883},{"date":"1397/11/09 22:08","price":2.893},{"date":"1397/11/09 23:08","price":2.901},{"date":"1397/11/09 23:32","price":2.905}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398