کمترین: 
1.3455
بیشترین: 
1.389
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.367
زمان: 
11/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 بهمن 1397 , 1.367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":1.3555},{"date":"1397/11/09 00:32","price":1.355},{"date":"1397/11/09 01:08","price":1.3555},{"date":"1397/11/09 03:08","price":1.3545},{"date":"1397/11/09 03:32","price":1.3515},{"date":"1397/11/09 04:08","price":1.3495},{"date":"1397/11/09 04:32","price":1.3455},{"date":"1397/11/09 05:08","price":1.3525},{"date":"1397/11/09 05:32","price":1.3542},{"date":"1397/11/09 06:08","price":1.351},{"date":"1397/11/09 06:32","price":1.3497},{"date":"1397/11/09 07:08","price":1.351},{"date":"1397/11/09 07:32","price":1.3485},{"date":"1397/11/09 09:08","price":1.3495},{"date":"1397/11/09 09:32","price":1.356},{"date":"1397/11/09 10:08","price":1.3578},{"date":"1397/11/09 10:32","price":1.3536},{"date":"1397/11/09 11:08","price":1.3495},{"date":"1397/11/09 11:32","price":1.3465},{"date":"1397/11/09 13:08","price":1.358},{"date":"1397/11/09 13:32","price":1.3505},{"date":"1397/11/09 14:08","price":1.359},{"date":"1397/11/09 14:32","price":1.3575},{"date":"1397/11/09 15:08","price":1.357},{"date":"1397/11/09 15:32","price":1.354},{"date":"1397/11/09 16:00","price":1.3516},{"date":"1397/11/09 16:32","price":1.3551},{"date":"1397/11/09 17:08","price":1.359},{"date":"1397/11/09 17:32","price":1.3557},{"date":"1397/11/09 18:08","price":1.3756},{"date":"1397/11/09 18:32","price":1.387},{"date":"1397/11/09 19:08","price":1.389},{"date":"1397/11/09 19:32","price":1.385},{"date":"1397/11/09 20:08","price":1.381},{"date":"1397/11/09 20:32","price":1.3849},{"date":"1397/11/09 21:08","price":1.3785},{"date":"1397/11/09 21:32","price":1.378},{"date":"1397/11/09 22:08","price":1.3705},{"date":"1397/11/09 23:08","price":1.3695},{"date":"1397/11/09 23:32","price":1.367}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398