کمترین: 
555
بیشترین: 
574.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
572.38
زمان: 
11/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 572.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":555.38},{"date":"1397/11/09 00:32","price":555.63},{"date":"1397/11/09 01:08","price":555.75},{"date":"1397/11/09 01:32","price":555},{"date":"1397/11/09 02:08","price":555.13},{"date":"1397/11/09 05:08","price":556.38},{"date":"1397/11/09 05:32","price":556.5},{"date":"1397/11/09 06:08","price":555.63},{"date":"1397/11/09 06:32","price":555.75},{"date":"1397/11/09 07:08","price":556.5},{"date":"1397/11/09 07:32","price":555.75},{"date":"1397/11/09 08:08","price":556.63},{"date":"1397/11/09 09:08","price":556.75},{"date":"1397/11/09 09:32","price":558.63},{"date":"1397/11/09 10:08","price":560.13},{"date":"1397/11/09 10:32","price":558.38},{"date":"1397/11/09 11:08","price":556.5},{"date":"1397/11/09 11:32","price":555.88},{"date":"1397/11/09 12:08","price":555.38},{"date":"1397/11/09 13:08","price":559.75},{"date":"1397/11/09 13:32","price":560.75},{"date":"1397/11/09 14:08","price":563.38},{"date":"1397/11/09 14:32","price":562.63},{"date":"1397/11/09 15:08","price":561.88},{"date":"1397/11/09 15:32","price":561.5},{"date":"1397/11/09 16:00","price":560.38},{"date":"1397/11/09 16:32","price":561.88},{"date":"1397/11/09 17:08","price":564.5},{"date":"1397/11/09 17:32","price":564.38},{"date":"1397/11/09 18:08","price":568.38},{"date":"1397/11/09 18:32","price":570.88},{"date":"1397/11/09 19:08","price":572.63},{"date":"1397/11/09 19:32","price":570.88},{"date":"1397/11/09 20:08","price":571.13},{"date":"1397/11/09 20:32","price":573.38},{"date":"1397/11/09 21:08","price":573.25},{"date":"1397/11/09 21:32","price":574.38},{"date":"1397/11/09 22:08","price":572.88},{"date":"1397/11/09 23:08","price":573.88},{"date":"1397/11/09 23:32","price":572.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398