کمترین: 
1.8323
بیشترین: 
1.8972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8885
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 1.8885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":1.8378},{"date":"1397/11/09 00:32","price":1.8372},{"date":"1397/11/09 01:08","price":1.8388},{"date":"1397/11/09 01:32","price":1.8382},{"date":"1397/11/09 03:08","price":1.837},{"date":"1397/11/09 03:32","price":1.8368},{"date":"1397/11/09 04:08","price":1.8363},{"date":"1397/11/09 04:32","price":1.8323},{"date":"1397/11/09 05:08","price":1.8407},{"date":"1397/11/09 05:32","price":1.843},{"date":"1397/11/09 06:08","price":1.8384},{"date":"1397/11/09 06:32","price":1.8396},{"date":"1397/11/09 07:08","price":1.841},{"date":"1397/11/09 07:32","price":1.839},{"date":"1397/11/09 08:08","price":1.8403},{"date":"1397/11/09 09:08","price":1.8411},{"date":"1397/11/09 09:32","price":1.8469},{"date":"1397/11/09 10:08","price":1.8507},{"date":"1397/11/09 10:32","price":1.8459},{"date":"1397/11/09 11:08","price":1.841},{"date":"1397/11/09 11:32","price":1.8386},{"date":"1397/11/09 12:08","price":1.8358},{"date":"1397/11/09 13:08","price":1.8504},{"date":"1397/11/09 13:32","price":1.8539},{"date":"1397/11/09 14:08","price":1.8627},{"date":"1397/11/09 14:32","price":1.8604},{"date":"1397/11/09 15:08","price":1.8571},{"date":"1397/11/09 15:32","price":1.855},{"date":"1397/11/09 16:00","price":1.8529},{"date":"1397/11/09 16:32","price":1.8577},{"date":"1397/11/09 17:08","price":1.8645},{"date":"1397/11/09 17:32","price":1.8634},{"date":"1397/11/09 18:08","price":1.8784},{"date":"1397/11/09 18:32","price":1.886},{"date":"1397/11/09 19:08","price":1.8907},{"date":"1397/11/09 19:32","price":1.8866},{"date":"1397/11/09 20:08","price":1.8857},{"date":"1397/11/09 20:32","price":1.8933},{"date":"1397/11/09 21:08","price":1.8908},{"date":"1397/11/09 21:32","price":1.8958},{"date":"1397/11/09 22:08","price":1.8905},{"date":"1397/11/09 23:08","price":1.8972},{"date":"1397/11/09 23:32","price":1.8885}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398