کمترین: 
59.72
بیشترین: 
61.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.92
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 60.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":59.9},{"date":"1397/11/09 01:08","price":59.93},{"date":"1397/11/09 01:32","price":59.81},{"date":"1397/11/09 02:08","price":59.84},{"date":"1397/11/09 02:32","price":59.92},{"date":"1397/11/09 03:08","price":59.95},{"date":"1397/11/09 05:08","price":60.01},{"date":"1397/11/09 05:32","price":60.04},{"date":"1397/11/09 06:08","price":59.92},{"date":"1397/11/09 06:32","price":59.88},{"date":"1397/11/09 07:08","price":59.97},{"date":"1397/11/09 07:32","price":59.89},{"date":"1397/11/09 09:08","price":59.94},{"date":"1397/11/09 09:32","price":60.26},{"date":"1397/11/09 10:08","price":60.34},{"date":"1397/11/09 10:32","price":60.06},{"date":"1397/11/09 11:08","price":59.92},{"date":"1397/11/09 11:32","price":59.85},{"date":"1397/11/09 12:08","price":59.72},{"date":"1397/11/09 13:08","price":60.28},{"date":"1397/11/09 13:32","price":60.24},{"date":"1397/11/09 14:08","price":60.5},{"date":"1397/11/09 14:32","price":60.45},{"date":"1397/11/09 15:08","price":60.39},{"date":"1397/11/09 15:32","price":60.3},{"date":"1397/11/09 16:00","price":60.23},{"date":"1397/11/09 16:32","price":60.42},{"date":"1397/11/09 17:32","price":60.31},{"date":"1397/11/09 18:08","price":60.9},{"date":"1397/11/09 18:32","price":61.2},{"date":"1397/11/09 19:08","price":61.37},{"date":"1397/11/09 19:32","price":61.1},{"date":"1397/11/09 20:08","price":61.17},{"date":"1397/11/09 20:32","price":61.3},{"date":"1397/11/09 21:08","price":61.28},{"date":"1397/11/09 21:32","price":61.38},{"date":"1397/11/09 22:08","price":61.22},{"date":"1397/11/09 23:08","price":61.2},{"date":"1397/11/09 23:32","price":60.92}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398