کمترین: 
51.91
بیشترین: 
53.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.09
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 53.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 00:08","price":52.11},{"date":"1397/11/09 00:32","price":52.15},{"date":"1397/11/09 01:08","price":52.22},{"date":"1397/11/09 01:32","price":52.09},{"date":"1397/11/09 03:08","price":52.05},{"date":"1397/11/09 03:32","price":52.06},{"date":"1397/11/09 04:08","price":52.09},{"date":"1397/11/09 04:32","price":51.91},{"date":"1397/11/09 05:08","price":52.2},{"date":"1397/11/09 05:32","price":52.27},{"date":"1397/11/09 06:08","price":52.13},{"date":"1397/11/09 07:08","price":52.2},{"date":"1397/11/09 07:32","price":52.13},{"date":"1397/11/09 08:08","price":52.12},{"date":"1397/11/09 09:08","price":52.16},{"date":"1397/11/09 09:32","price":52.43},{"date":"1397/11/09 10:08","price":52.44},{"date":"1397/11/09 10:32","price":52.24},{"date":"1397/11/09 11:08","price":52.15},{"date":"1397/11/09 11:32","price":52.06},{"date":"1397/11/09 12:08","price":51.99},{"date":"1397/11/09 13:08","price":52.42},{"date":"1397/11/09 13:32","price":52.28},{"date":"1397/11/09 14:08","price":52.52},{"date":"1397/11/09 14:32","price":52.48},{"date":"1397/11/09 15:08","price":52.46},{"date":"1397/11/09 15:32","price":52.4},{"date":"1397/11/09 16:00","price":52.36},{"date":"1397/11/09 16:32","price":52.47},{"date":"1397/11/09 17:08","price":52.5},{"date":"1397/11/09 17:32","price":52.37},{"date":"1397/11/09 18:08","price":53.03},{"date":"1397/11/09 18:32","price":53.45},{"date":"1397/11/09 19:08","price":53.64},{"date":"1397/11/09 19:32","price":53.32},{"date":"1397/11/09 20:08","price":53.3},{"date":"1397/11/09 20:32","price":53.38},{"date":"1397/11/09 21:08","price":53.33},{"date":"1397/11/09 21:32","price":53.44},{"date":"1397/11/09 22:08","price":53.28},{"date":"1397/11/09 23:08","price":53.22},{"date":"1397/11/09 23:32","price":53.09}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398