کمترین: 
22.67
بیشترین: 
24.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.78
زمان: 
11/8 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 8 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 22.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 11:08","price":24.31},{"date":"1397/11/08 11:32","price":24.05},{"date":"1397/11/08 12:08","price":23.96},{"date":"1397/11/08 12:32","price":23.3},{"date":"1397/11/08 13:08","price":23.09},{"date":"1397/11/08 13:32","price":23.15},{"date":"1397/11/08 14:08","price":23.24},{"date":"1397/11/08 14:32","price":22.88},{"date":"1397/11/08 15:08","price":22.71},{"date":"1397/11/08 15:32","price":22.89},{"date":"1397/11/08 16:08","price":23.18},{"date":"1397/11/08 16:32","price":23.11},{"date":"1397/11/08 17:08","price":23.01},{"date":"1397/11/08 17:32","price":22.98},{"date":"1397/11/08 18:08","price":22.9},{"date":"1397/11/08 18:32","price":22.8},{"date":"1397/11/08 19:08","price":22.67},{"date":"1397/11/08 19:32","price":22.76},{"date":"1397/11/08 20:08","price":22.8},{"date":"1397/11/08 21:08","price":22.78}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398