کمترین: 
553.13
بیشترین: 
569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554.25
زمان: 
11/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 554.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 05:08","price":567.5},{"date":"1397/11/08 05:32","price":569},{"date":"1397/11/08 06:08","price":568.5},{"date":"1397/11/08 06:32","price":568.25},{"date":"1397/11/08 07:08","price":567.13},{"date":"1397/11/08 07:32","price":567.25},{"date":"1397/11/08 08:08","price":567.13},{"date":"1397/11/08 08:32","price":567},{"date":"1397/11/08 09:32","price":564.63},{"date":"1397/11/08 10:08","price":564.5},{"date":"1397/11/08 10:32","price":563.75},{"date":"1397/11/08 11:08","price":564.13},{"date":"1397/11/08 11:32","price":564.38},{"date":"1397/11/08 12:08","price":561.38},{"date":"1397/11/08 12:32","price":561.63},{"date":"1397/11/08 13:08","price":560.63},{"date":"1397/11/08 14:32","price":561.38},{"date":"1397/11/08 15:08","price":563.13},{"date":"1397/11/08 15:32","price":562.25},{"date":"1397/11/08 16:08","price":562.88},{"date":"1397/11/08 16:32","price":563.63},{"date":"1397/11/08 17:08","price":562.38},{"date":"1397/11/08 17:32","price":560.88},{"date":"1397/11/08 18:08","price":556.88},{"date":"1397/11/08 18:32","price":556.13},{"date":"1397/11/08 19:08","price":557.63},{"date":"1397/11/08 19:32","price":556.38},{"date":"1397/11/08 20:08","price":556.5},{"date":"1397/11/08 21:08","price":555.38},{"date":"1397/11/08 21:32","price":553.88},{"date":"1397/11/08 22:08","price":555},{"date":"1397/11/08 22:32","price":553.13},{"date":"1397/11/08 23:08","price":553.63},{"date":"1397/11/08 23:32","price":554.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398