کمترین: 
2.857
بیشترین: 
2.905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.885
زمان: 
11/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 2.885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 03:08","price":2.857},{"date":"1397/11/08 04:08","price":2.868},{"date":"1397/11/08 04:32","price":2.87},{"date":"1397/11/08 05:08","price":2.873},{"date":"1397/11/08 05:32","price":2.877},{"date":"1397/11/08 06:08","price":2.876},{"date":"1397/11/08 06:32","price":2.877},{"date":"1397/11/08 07:32","price":2.882},{"date":"1397/11/08 08:08","price":2.88},{"date":"1397/11/08 09:08","price":2.879},{"date":"1397/11/08 09:32","price":2.882},{"date":"1397/11/08 10:08","price":2.878},{"date":"1397/11/08 10:32","price":2.88},{"date":"1397/11/08 11:08","price":2.877},{"date":"1397/11/08 11:32","price":2.862},{"date":"1397/11/08 12:08","price":2.867},{"date":"1397/11/08 12:32","price":2.872},{"date":"1397/11/08 13:32","price":2.876},{"date":"1397/11/08 14:08","price":2.873},{"date":"1397/11/08 14:32","price":2.869},{"date":"1397/11/08 15:08","price":2.873},{"date":"1397/11/08 15:32","price":2.869},{"date":"1397/11/08 16:08","price":2.891},{"date":"1397/11/08 16:32","price":2.9},{"date":"1397/11/08 17:08","price":2.881},{"date":"1397/11/08 17:32","price":2.873},{"date":"1397/11/08 18:08","price":2.889},{"date":"1397/11/08 18:32","price":2.894},{"date":"1397/11/08 19:08","price":2.897},{"date":"1397/11/08 19:32","price":2.905},{"date":"1397/11/08 21:08","price":2.897},{"date":"1397/11/08 21:32","price":2.889},{"date":"1397/11/08 22:08","price":2.893},{"date":"1397/11/08 22:32","price":2.885},{"date":"1397/11/08 23:08","price":2.867},{"date":"1397/11/08 23:32","price":2.885}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398