کمترین: 
1.3455
بیشترین: 
1.4045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3539
زمان: 
11/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 بهمن 1397 , 1.3539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 03:08","price":1.3985},{"date":"1397/11/08 03:32","price":1.3978},{"date":"1397/11/08 04:08","price":1.3995},{"date":"1397/11/08 04:32","price":1.4005},{"date":"1397/11/08 05:08","price":1.399},{"date":"1397/11/08 05:32","price":1.4045},{"date":"1397/11/08 06:08","price":1.404},{"date":"1397/11/08 06:32","price":1.4025},{"date":"1397/11/08 07:08","price":1.4005},{"date":"1397/11/08 07:32","price":1.4015},{"date":"1397/11/08 08:08","price":1.4005},{"date":"1397/11/08 09:08","price":1.4004},{"date":"1397/11/08 09:32","price":1.3925},{"date":"1397/11/08 10:32","price":1.3905},{"date":"1397/11/08 11:08","price":1.391},{"date":"1397/11/08 11:32","price":1.3915},{"date":"1397/11/08 12:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/08 12:32","price":1.3825},{"date":"1397/11/08 13:08","price":1.3821},{"date":"1397/11/08 13:32","price":1.3831},{"date":"1397/11/08 14:08","price":1.38},{"date":"1397/11/08 14:32","price":1.3815},{"date":"1397/11/08 15:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/08 15:32","price":1.3825},{"date":"1397/11/08 16:08","price":1.384},{"date":"1397/11/08 16:32","price":1.385},{"date":"1397/11/08 17:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/08 17:32","price":1.382},{"date":"1397/11/08 18:08","price":1.3673},{"date":"1397/11/08 18:32","price":1.3645},{"date":"1397/11/08 19:08","price":1.3637},{"date":"1397/11/08 19:32","price":1.3605},{"date":"1397/11/08 20:08","price":1.3611},{"date":"1397/11/08 21:08","price":1.3535},{"date":"1397/11/08 21:32","price":1.3511},{"date":"1397/11/08 22:08","price":1.3573},{"date":"1397/11/08 22:32","price":1.3495},{"date":"1397/11/08 23:08","price":1.3455},{"date":"1397/11/08 23:32","price":1.3539}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398