کمترین: 
1.8312
بیشترین: 
1.8832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8344
زمان: 
11/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 1.8344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 03:08","price":1.8792},{"date":"1397/11/08 03:32","price":1.8765},{"date":"1397/11/08 04:08","price":1.8773},{"date":"1397/11/08 04:32","price":1.8782},{"date":"1397/11/08 05:08","price":1.8784},{"date":"1397/11/08 05:32","price":1.883},{"date":"1397/11/08 06:08","price":1.8832},{"date":"1397/11/08 06:32","price":1.8823},{"date":"1397/11/08 07:08","price":1.8797},{"date":"1397/11/08 07:32","price":1.8805},{"date":"1397/11/08 08:08","price":1.8794},{"date":"1397/11/08 08:32","price":1.879},{"date":"1397/11/08 09:32","price":1.8714},{"date":"1397/11/08 10:08","price":1.8704},{"date":"1397/11/08 10:32","price":1.8675},{"date":"1397/11/08 11:08","price":1.8676},{"date":"1397/11/08 11:32","price":1.8687},{"date":"1397/11/08 12:08","price":1.8593},{"date":"1397/11/08 12:32","price":1.8619},{"date":"1397/11/08 13:08","price":1.8569},{"date":"1397/11/08 13:32","price":1.8574},{"date":"1397/11/08 14:08","price":1.8561},{"date":"1397/11/08 14:32","price":1.8596},{"date":"1397/11/08 15:08","price":1.8634},{"date":"1397/11/08 15:32","price":1.8617},{"date":"1397/11/08 16:08","price":1.8638},{"date":"1397/11/08 16:32","price":1.8658},{"date":"1397/11/08 17:08","price":1.8609},{"date":"1397/11/08 17:32","price":1.8575},{"date":"1397/11/08 18:08","price":1.8422},{"date":"1397/11/08 18:32","price":1.8398},{"date":"1397/11/08 19:08","price":1.8429},{"date":"1397/11/08 19:32","price":1.8422},{"date":"1397/11/08 20:08","price":1.8432},{"date":"1397/11/08 21:08","price":1.8392},{"date":"1397/11/08 21:32","price":1.8345},{"date":"1397/11/08 22:08","price":1.8384},{"date":"1397/11/08 22:32","price":1.8334},{"date":"1397/11/08 23:08","price":1.8312},{"date":"1397/11/08 23:32","price":1.8344}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398