کمترین: 
59.53
بیشترین: 
61.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.78
زمان: 
11/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 59.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 03:08","price":61.24},{"date":"1397/11/08 03:32","price":61.19},{"date":"1397/11/08 04:08","price":61.27},{"date":"1397/11/08 04:32","price":61.29},{"date":"1397/11/08 05:08","price":61.33},{"date":"1397/11/08 05:32","price":61.53},{"date":"1397/11/08 06:08","price":61.5},{"date":"1397/11/08 06:32","price":61.44},{"date":"1397/11/08 07:08","price":61.3},{"date":"1397/11/08 07:32","price":61.34},{"date":"1397/11/08 08:08","price":61.31},{"date":"1397/11/08 09:08","price":61.3},{"date":"1397/11/08 09:32","price":60.91},{"date":"1397/11/08 10:08","price":60.9},{"date":"1397/11/08 10:32","price":60.8},{"date":"1397/11/08 11:08","price":60.85},{"date":"1397/11/08 11:32","price":60.87},{"date":"1397/11/08 12:08","price":60.63},{"date":"1397/11/08 12:32","price":60.58},{"date":"1397/11/08 13:08","price":60.48},{"date":"1397/11/08 13:32","price":60.52},{"date":"1397/11/08 14:08","price":60.45},{"date":"1397/11/08 14:32","price":60.53},{"date":"1397/11/08 15:08","price":60.7},{"date":"1397/11/08 15:32","price":60.61},{"date":"1397/11/08 16:08","price":60.69},{"date":"1397/11/08 16:32","price":60.72},{"date":"1397/11/08 17:08","price":60.7},{"date":"1397/11/08 17:32","price":60.62},{"date":"1397/11/08 18:08","price":60.14},{"date":"1397/11/08 18:32","price":60.01},{"date":"1397/11/08 19:08","price":60.05},{"date":"1397/11/08 19:32","price":59.95},{"date":"1397/11/08 20:08","price":59.88},{"date":"1397/11/08 21:08","price":59.63},{"date":"1397/11/08 21:32","price":59.53},{"date":"1397/11/08 22:08","price":59.73},{"date":"1397/11/08 22:32","price":59.62},{"date":"1397/11/08 23:08","price":59.64},{"date":"1397/11/08 23:32","price":59.78}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398