کمترین: 
51.53
بیشترین: 
53.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.99
زمان: 
11/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 51.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 03:08","price":53.4},{"date":"1397/11/08 03:32","price":53.32},{"date":"1397/11/08 04:08","price":53.37},{"date":"1397/11/08 04:32","price":53.39},{"date":"1397/11/08 05:08","price":53.34},{"date":"1397/11/08 05:32","price":53.53},{"date":"1397/11/08 06:08","price":53.49},{"date":"1397/11/08 06:32","price":53.44},{"date":"1397/11/08 07:08","price":53.36},{"date":"1397/11/08 07:32","price":53.38},{"date":"1397/11/08 08:08","price":53.34},{"date":"1397/11/08 08:32","price":53.37},{"date":"1397/11/08 09:08","price":53.34},{"date":"1397/11/08 09:32","price":53.06},{"date":"1397/11/08 10:08","price":53.08},{"date":"1397/11/08 10:32","price":52.95},{"date":"1397/11/08 11:32","price":52.98},{"date":"1397/11/08 12:08","price":52.81},{"date":"1397/11/08 12:32","price":52.73},{"date":"1397/11/08 13:08","price":52.65},{"date":"1397/11/08 13:32","price":52.67},{"date":"1397/11/08 14:08","price":52.61},{"date":"1397/11/08 14:32","price":52.67},{"date":"1397/11/08 15:08","price":52.81},{"date":"1397/11/08 15:32","price":52.75},{"date":"1397/11/08 16:08","price":52.77},{"date":"1397/11/08 16:32","price":52.8},{"date":"1397/11/08 17:08","price":52.77},{"date":"1397/11/08 17:32","price":52.59},{"date":"1397/11/08 18:08","price":52.13},{"date":"1397/11/08 18:32","price":51.92},{"date":"1397/11/08 19:08","price":51.99},{"date":"1397/11/08 19:32","price":51.86},{"date":"1397/11/08 20:08","price":51.74},{"date":"1397/11/08 21:08","price":51.61},{"date":"1397/11/08 21:32","price":51.53},{"date":"1397/11/08 22:08","price":51.78},{"date":"1397/11/08 23:08","price":51.94},{"date":"1397/11/08 23:32","price":51.99}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399