کمترین: 
1.8878
بیشترین: 
1.8914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8888
زمان: 
11/6 02:08
قیمت نفت کوره امروز 6 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 1.8888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":1.8914},{"date":"1397/11/06 00:32","price":1.8878},{"date":"1397/11/06 01:08","price":1.8889},{"date":"1397/11/06 02:08","price":1.8888}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398