کمترین: 
53.53
بیشترین: 
53.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.53
زمان: 
11/6 02:08
قیمت نفت سبک امروز 6 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 53.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":53.66},{"date":"1397/11/06 00:32","price":53.55},{"date":"1397/11/06 01:08","price":53.58},{"date":"1397/11/06 01:32","price":53.55},{"date":"1397/11/06 02:08","price":53.53}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398