کمترین: 
23.55
بیشترین: 
24.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.05
زمان: 
11/5 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 5 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 24.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 11:08","price":23.75},{"date":"1397/11/05 11:32","price":23.56},{"date":"1397/11/05 12:08","price":23.71},{"date":"1397/11/05 12:32","price":23.88},{"date":"1397/11/05 13:08","price":23.69},{"date":"1397/11/05 13:32","price":23.59},{"date":"1397/11/05 14:08","price":23.67},{"date":"1397/11/05 14:32","price":23.57},{"date":"1397/11/05 15:08","price":23.55},{"date":"1397/11/05 15:32","price":23.59},{"date":"1397/11/05 16:08","price":23.64},{"date":"1397/11/05 17:08","price":23.69},{"date":"1397/11/05 17:32","price":23.71},{"date":"1397/11/05 18:08","price":23.65},{"date":"1397/11/05 18:32","price":23.75},{"date":"1397/11/05 19:08","price":23.85},{"date":"1397/11/05 19:32","price":23.75},{"date":"1397/11/05 20:08","price":23.78},{"date":"1397/11/05 20:32","price":23.89},{"date":"1397/11/05 21:08","price":24.05}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398