کمترین: 
3.064
بیشترین: 
3.198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.183
زمان: 
11/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 3.183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":3.131},{"date":"1397/11/05 00:32","price":3.137},{"date":"1397/11/05 01:08","price":3.138},{"date":"1397/11/05 01:32","price":3.135},{"date":"1397/11/05 03:08","price":3.161},{"date":"1397/11/05 04:08","price":3.177},{"date":"1397/11/05 04:32","price":3.17},{"date":"1397/11/05 05:08","price":3.165},{"date":"1397/11/05 05:32","price":3.171},{"date":"1397/11/05 06:08","price":3.167},{"date":"1397/11/05 07:08","price":3.171},{"date":"1397/11/05 07:32","price":3.169},{"date":"1397/11/05 08:08","price":3.175},{"date":"1397/11/05 08:32","price":3.181},{"date":"1397/11/05 09:08","price":3.185},{"date":"1397/11/05 09:32","price":3.198},{"date":"1397/11/05 10:08","price":3.196},{"date":"1397/11/05 10:32","price":3.192},{"date":"1397/11/05 11:08","price":3.185},{"date":"1397/11/05 11:32","price":3.155},{"date":"1397/11/05 12:08","price":3.147},{"date":"1397/11/05 12:32","price":3.141},{"date":"1397/11/05 13:08","price":3.143},{"date":"1397/11/05 13:32","price":3.14},{"date":"1397/11/05 14:08","price":3.125},{"date":"1397/11/05 14:32","price":3.115},{"date":"1397/11/05 15:08","price":3.121},{"date":"1397/11/05 15:32","price":3.106},{"date":"1397/11/05 16:08","price":3.112},{"date":"1397/11/05 17:08","price":3.083},{"date":"1397/11/05 17:32","price":3.064},{"date":"1397/11/05 18:08","price":3.078},{"date":"1397/11/05 18:32","price":3.119},{"date":"1397/11/05 19:32","price":3.14},{"date":"1397/11/05 20:08","price":3.122},{"date":"1397/11/05 20:32","price":3.175},{"date":"1397/11/05 21:08","price":3.164},{"date":"1397/11/05 21:32","price":3.174},{"date":"1397/11/05 22:08","price":3.155},{"date":"1397/11/05 22:32","price":3.165},{"date":"1397/11/05 23:08","price":3.173},{"date":"1397/11/05 23:32","price":3.183}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398