کمترین: 
1.3785
بیشترین: 
1.4025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.389
زمان: 
11/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 بهمن 1397 , 1.389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":1.388},{"date":"1397/11/05 00:32","price":1.389},{"date":"1397/11/05 01:08","price":1.388},{"date":"1397/11/05 03:08","price":1.3865},{"date":"1397/11/05 03:32","price":1.385},{"date":"1397/11/05 04:08","price":1.3875},{"date":"1397/11/05 05:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/05 05:32","price":1.3917},{"date":"1397/11/05 06:08","price":1.4},{"date":"1397/11/05 07:08","price":1.4025},{"date":"1397/11/05 08:08","price":1.4019},{"date":"1397/11/05 08:32","price":1.4015},{"date":"1397/11/05 09:08","price":1.4025},{"date":"1397/11/05 09:32","price":1.402},{"date":"1397/11/05 10:08","price":1.4005},{"date":"1397/11/05 10:32","price":1.3989},{"date":"1397/11/05 11:08","price":1.3975},{"date":"1397/11/05 11:32","price":1.3963},{"date":"1397/11/05 12:08","price":1.3955},{"date":"1397/11/05 12:32","price":1.398},{"date":"1397/11/05 13:08","price":1.3875},{"date":"1397/11/05 13:32","price":1.3855},{"date":"1397/11/05 14:08","price":1.3862},{"date":"1397/11/05 14:32","price":1.3865},{"date":"1397/11/05 15:08","price":1.3803},{"date":"1397/11/05 15:32","price":1.3844},{"date":"1397/11/05 16:08","price":1.3785},{"date":"1397/11/05 17:08","price":1.389},{"date":"1397/11/05 17:32","price":1.3885},{"date":"1397/11/05 18:08","price":1.388},{"date":"1397/11/05 18:32","price":1.3958},{"date":"1397/11/05 19:08","price":1.3859},{"date":"1397/11/05 19:32","price":1.3916},{"date":"1397/11/05 20:08","price":1.3925},{"date":"1397/11/05 20:32","price":1.3955},{"date":"1397/11/05 21:08","price":1.3945},{"date":"1397/11/05 21:32","price":1.3902},{"date":"1397/11/05 22:08","price":1.3915},{"date":"1397/11/05 22:32","price":1.3926},{"date":"1397/11/05 23:08","price":1.3913},{"date":"1397/11/05 23:32","price":1.389}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398