کمترین: 
564.88
بیشترین: 
572.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569.25
زمان: 
11/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 569.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":568.13},{"date":"1397/11/05 00:32","price":568},{"date":"1397/11/05 01:08","price":567.63},{"date":"1397/11/05 01:32","price":568},{"date":"1397/11/05 02:08","price":568.13},{"date":"1397/11/05 05:08","price":567.25},{"date":"1397/11/05 05:32","price":569.75},{"date":"1397/11/05 06:08","price":571.5},{"date":"1397/11/05 07:08","price":572.88},{"date":"1397/11/05 07:32","price":572.63},{"date":"1397/11/05 08:08","price":572.38},{"date":"1397/11/05 08:32","price":572.13},{"date":"1397/11/05 09:08","price":572.25},{"date":"1397/11/05 09:32","price":572.63},{"date":"1397/11/05 10:08","price":572.25},{"date":"1397/11/05 10:32","price":571.63},{"date":"1397/11/05 11:08","price":570.88},{"date":"1397/11/05 11:32","price":570.38},{"date":"1397/11/05 12:08","price":569.88},{"date":"1397/11/05 12:32","price":570.88},{"date":"1397/11/05 13:08","price":569.25},{"date":"1397/11/05 13:32","price":567.63},{"date":"1397/11/05 14:08","price":568.88},{"date":"1397/11/05 15:08","price":566.5},{"date":"1397/11/05 15:32","price":567.13},{"date":"1397/11/05 16:08","price":564.88},{"date":"1397/11/05 17:08","price":568.38},{"date":"1397/11/05 17:32","price":567.5},{"date":"1397/11/05 18:08","price":566.38},{"date":"1397/11/05 18:32","price":568.5},{"date":"1397/11/05 19:08","price":565.5},{"date":"1397/11/05 19:32","price":567.38},{"date":"1397/11/05 20:08","price":569.13},{"date":"1397/11/05 20:32","price":569},{"date":"1397/11/05 21:32","price":568.63},{"date":"1397/11/05 22:08","price":568.88},{"date":"1397/11/05 22:32","price":570},{"date":"1397/11/05 23:08","price":569.75},{"date":"1397/11/05 23:32","price":569.25}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398