کمترین: 
1.8781
بیشترین: 
1.9036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8906
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 1.8906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":1.89},{"date":"1397/11/05 00:32","price":1.8883},{"date":"1397/11/05 01:08","price":1.887},{"date":"1397/11/05 01:32","price":1.888},{"date":"1397/11/05 02:08","price":1.8882},{"date":"1397/11/05 03:08","price":1.8866},{"date":"1397/11/05 03:32","price":1.8865},{"date":"1397/11/05 04:08","price":1.8882},{"date":"1397/11/05 04:32","price":1.8876},{"date":"1397/11/05 05:08","price":1.8855},{"date":"1397/11/05 05:32","price":1.8925},{"date":"1397/11/05 06:08","price":1.8995},{"date":"1397/11/05 07:08","price":1.9036},{"date":"1397/11/05 08:08","price":1.9022},{"date":"1397/11/05 08:32","price":1.902},{"date":"1397/11/05 09:08","price":1.9028},{"date":"1397/11/05 09:32","price":1.9023},{"date":"1397/11/05 10:08","price":1.902},{"date":"1397/11/05 10:32","price":1.9002},{"date":"1397/11/05 11:08","price":1.8975},{"date":"1397/11/05 11:32","price":1.8972},{"date":"1397/11/05 12:08","price":1.8922},{"date":"1397/11/05 12:32","price":1.8986},{"date":"1397/11/05 13:08","price":1.891},{"date":"1397/11/05 13:32","price":1.8868},{"date":"1397/11/05 14:08","price":1.8907},{"date":"1397/11/05 14:32","price":1.8909},{"date":"1397/11/05 15:08","price":1.884},{"date":"1397/11/05 15:32","price":1.8847},{"date":"1397/11/05 16:08","price":1.8781},{"date":"1397/11/05 17:08","price":1.8895},{"date":"1397/11/05 17:32","price":1.8861},{"date":"1397/11/05 18:08","price":1.8849},{"date":"1397/11/05 18:32","price":1.887},{"date":"1397/11/05 19:08","price":1.8796},{"date":"1397/11/05 19:32","price":1.8847},{"date":"1397/11/05 20:08","price":1.8891},{"date":"1397/11/05 20:32","price":1.8898},{"date":"1397/11/05 21:08","price":1.8887},{"date":"1397/11/05 21:32","price":1.8893},{"date":"1397/11/05 22:08","price":1.8897},{"date":"1397/11/05 22:32","price":1.8937},{"date":"1397/11/05 23:08","price":1.8925},{"date":"1397/11/05 23:32","price":1.8906}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398