کمترین: 
60.86
بیشترین: 
61.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.58
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 61.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":61.13},{"date":"1397/11/05 00:32","price":61.12},{"date":"1397/11/05 01:08","price":61.05},{"date":"1397/11/05 01:32","price":61.13},{"date":"1397/11/05 02:08","price":61.18},{"date":"1397/11/05 02:32","price":61.13},{"date":"1397/11/05 03:08","price":61.2},{"date":"1397/11/05 05:08","price":61.02},{"date":"1397/11/05 05:32","price":61.34},{"date":"1397/11/05 06:08","price":61.69},{"date":"1397/11/05 07:08","price":61.85},{"date":"1397/11/05 08:08","price":61.82},{"date":"1397/11/05 08:32","price":61.78},{"date":"1397/11/05 09:08","price":61.84},{"date":"1397/11/05 09:32","price":61.83},{"date":"1397/11/05 10:08","price":61.75},{"date":"1397/11/05 10:32","price":61.67},{"date":"1397/11/05 11:08","price":61.66},{"date":"1397/11/05 11:32","price":61.57},{"date":"1397/11/05 12:08","price":61.48},{"date":"1397/11/05 12:32","price":61.64},{"date":"1397/11/05 13:08","price":61.42},{"date":"1397/11/05 13:32","price":61.17},{"date":"1397/11/05 14:08","price":61.23},{"date":"1397/11/05 14:32","price":61.18},{"date":"1397/11/05 15:08","price":60.92},{"date":"1397/11/05 15:32","price":61.06},{"date":"1397/11/05 16:08","price":60.86},{"date":"1397/11/05 17:08","price":61.22},{"date":"1397/11/05 17:32","price":61.12},{"date":"1397/11/05 18:08","price":61.09},{"date":"1397/11/05 18:32","price":61.28},{"date":"1397/11/05 19:08","price":61.13},{"date":"1397/11/05 19:32","price":61.26},{"date":"1397/11/05 20:08","price":61.34},{"date":"1397/11/05 20:32","price":61.47},{"date":"1397/11/05 21:08","price":61.53},{"date":"1397/11/05 21:32","price":61.46},{"date":"1397/11/05 22:08","price":61.55},{"date":"1397/11/05 22:32","price":61.7},{"date":"1397/11/05 23:08","price":61.68},{"date":"1397/11/05 23:32","price":61.58}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398