کمترین: 
53.06
بیشترین: 
53.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.67
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 53.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 00:08","price":53.24},{"date":"1397/11/05 00:32","price":53.2},{"date":"1397/11/05 01:08","price":53.12},{"date":"1397/11/05 01:32","price":53.16},{"date":"1397/11/05 02:08","price":53.17},{"date":"1397/11/05 03:08","price":53.1},{"date":"1397/11/05 03:32","price":53.08},{"date":"1397/11/05 04:08","price":53.18},{"date":"1397/11/05 04:32","price":53.13},{"date":"1397/11/05 05:08","price":53.08},{"date":"1397/11/05 05:32","price":53.36},{"date":"1397/11/05 06:08","price":53.74},{"date":"1397/11/05 07:08","price":53.86},{"date":"1397/11/05 07:32","price":53.89},{"date":"1397/11/05 08:08","price":53.86},{"date":"1397/11/05 08:32","price":53.81},{"date":"1397/11/05 09:08","price":53.87},{"date":"1397/11/05 09:32","price":53.83},{"date":"1397/11/05 10:08","price":53.8},{"date":"1397/11/05 10:32","price":53.73},{"date":"1397/11/05 11:08","price":53.74},{"date":"1397/11/05 11:32","price":53.66},{"date":"1397/11/05 12:08","price":53.63},{"date":"1397/11/05 12:32","price":53.74},{"date":"1397/11/05 13:08","price":53.51},{"date":"1397/11/05 13:32","price":53.37},{"date":"1397/11/05 14:08","price":53.41},{"date":"1397/11/05 14:32","price":53.3},{"date":"1397/11/05 15:08","price":53.12},{"date":"1397/11/05 15:32","price":53.25},{"date":"1397/11/05 16:08","price":53.06},{"date":"1397/11/05 17:08","price":53.3},{"date":"1397/11/05 17:32","price":53.19},{"date":"1397/11/05 18:08","price":53.21},{"date":"1397/11/05 18:32","price":53.45},{"date":"1397/11/05 19:08","price":53.28},{"date":"1397/11/05 19:32","price":53.37},{"date":"1397/11/05 20:08","price":53.43},{"date":"1397/11/05 20:32","price":53.61},{"date":"1397/11/05 21:08","price":53.66},{"date":"1397/11/05 21:32","price":53.6},{"date":"1397/11/05 22:08","price":53.65},{"date":"1397/11/05 22:32","price":53.76},{"date":"1397/11/05 23:08","price":53.68},{"date":"1397/11/05 23:32","price":53.67}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398