کمترین: 
24.04
بیشترین: 
24.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.04
زمان: 
11/4 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 4 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 24.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 11:08","price":24.61},{"date":"1397/11/04 11:32","price":24.44},{"date":"1397/11/04 12:08","price":24.4},{"date":"1397/11/04 12:32","price":24.45},{"date":"1397/11/04 13:08","price":24.46},{"date":"1397/11/04 13:32","price":24.62},{"date":"1397/11/04 14:08","price":24.8},{"date":"1397/11/04 14:32","price":24.84},{"date":"1397/11/04 15:08","price":24.82},{"date":"1397/11/04 15:32","price":24.77},{"date":"1397/11/04 16:08","price":24.55},{"date":"1397/11/04 16:32","price":24.53},{"date":"1397/11/04 17:08","price":24.52},{"date":"1397/11/04 17:32","price":24.58},{"date":"1397/11/04 18:08","price":24.48},{"date":"1397/11/04 18:32","price":24.44},{"date":"1397/11/04 19:08","price":24.31},{"date":"1397/11/04 19:32","price":24.25},{"date":"1397/11/04 20:08","price":24.2},{"date":"1397/11/04 20:32","price":24.07},{"date":"1397/11/04 21:08","price":24.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398