کمترین: 
2.993
بیشترین: 
3.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.098
زمان: 
11/4 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 4 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 3.098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":3.009},{"date":"1397/11/04 00:32","price":3.026},{"date":"1397/11/04 01:08","price":3.021},{"date":"1397/11/04 01:32","price":3.024},{"date":"1397/11/04 03:08","price":3.017},{"date":"1397/11/04 03:32","price":3.032},{"date":"1397/11/04 04:08","price":3.036},{"date":"1397/11/04 04:32","price":3.042},{"date":"1397/11/04 05:08","price":3.035},{"date":"1397/11/04 05:32","price":3.025},{"date":"1397/11/04 06:08","price":3.027},{"date":"1397/11/04 06:32","price":3.026},{"date":"1397/11/04 07:08","price":3.021},{"date":"1397/11/04 07:32","price":3.014},{"date":"1397/11/04 08:08","price":3.018},{"date":"1397/11/04 08:32","price":2.993},{"date":"1397/11/04 09:08","price":3.002},{"date":"1397/11/04 09:32","price":3.004},{"date":"1397/11/04 10:08","price":3.008},{"date":"1397/11/04 10:32","price":2.999},{"date":"1397/11/04 11:08","price":2.998},{"date":"1397/11/04 11:32","price":3.038},{"date":"1397/11/04 12:08","price":3.051},{"date":"1397/11/04 12:32","price":3.048},{"date":"1397/11/04 13:08","price":3.043},{"date":"1397/11/04 13:32","price":3.054},{"date":"1397/11/04 14:32","price":3.049},{"date":"1397/11/04 15:08","price":3.056},{"date":"1397/11/04 15:32","price":3.076},{"date":"1397/11/04 16:08","price":3.089},{"date":"1397/11/04 16:32","price":3.075},{"date":"1397/11/04 17:08","price":3.083},{"date":"1397/11/04 17:32","price":3.097},{"date":"1397/11/04 18:08","price":3.079},{"date":"1397/11/04 18:32","price":3.091},{"date":"1397/11/04 19:08","price":3.096},{"date":"1397/11/04 19:32","price":3.085},{"date":"1397/11/04 20:08","price":3.122},{"date":"1397/11/04 21:08","price":3.128},{"date":"1397/11/04 22:08","price":3.13},{"date":"1397/11/04 22:32","price":3.095},{"date":"1397/11/04 23:08","price":3.098}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398